Novinky

Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnosti: předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, následná péče o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola. více


 Poradce

Vedení agendy odpadového hospodářství je jedna ze základních povinností podnikatele. Jaké jsou základní povinnosti původců odpadů? více


 Info

Existence odpadových hospodářů je klíčová pro velké firmy. Za odborné nakládání s odpady zodpovídá zaměstnanec nebo OSVČ, který naplňuje požadavky na vzdělání a odbornou praxi. více


 Komunální odpady

Textil je souhrnné označení pro průmyslově zpracovaná rostlinná, živočišná nebo syntetická vlákna na příze, tkaniny nebo výrobky z nich. více


 Zpracování a využití odpadů

Fáze rozkladů organických odpadů

Zpracování a využití odpadů

Přeměna organických látek při kompostování probíhá v různých fázích (fáze rozkladu, přeměny, dozrávání). více


 Odpadové hospodářství

Nejčastějším způsobem shromažďování komunálního odpadu je nádobový sběr s vyprazdňováním nádob.Komunální odpad je zdrojem druhotných surovin, které lze získat mechanizovaným tříděním nebo separovaným sběrem. více


 Odpady z těžby,zpracování a využití ropy

Odpady vznikající při přepravě a skladování ropy

Odpady z těžby,zpracování a využití ropy

Při rostoucí hustotě lodní dopravy, jako nejdůležitější formy dopravy ropy mezi kontinenty dochází poměrně často k haváriím a následným ekologickým škodám způsobeným uniklou ropou. Daleko větším problémem jsou však výplachové kaly a zátěžové vody z tankerů, kterých je podstatně více (80 %) než znečištění při haváriích tankerů. více


 Odpady z chemického průmyslu

Odpady z výroby barviv a nátěrových hmot

Odpady z chemického průmyslu

Nátěrové hmoty obecně jsou hmoty určené k nanášení na předměty za účelem jejich konzervace a ochrany před nepříznivými vlivy prostředí. více


 Odpady z energetiky

Využití odpadů z energetiky

Odpady z energetiky

Převážná většina odpadů z energetiky je zneškodňována skládkováním. více


 Odpady ze strojírenství

Ve strojírenství vzniká mnoho odpadů kovových materiálů. více


 Odpady obalů

V současné době již nelze oddělit pojmy výrobek a obal. více


 Elektrotechnický a elektronický odpad

Zpracování elektrotechnického a elektronické odpadu

Elektrotechnický a elektronický odpad

Elektrotechnický a elektronický odpad je cenným zdrojem druhotných surovin, drahých kovů (Ag, Au, Pt-kovy) a energetiky využitelných složek (dřevo, papír, lepenka, plasty, pryž, tmely aj.). Přítomnost různorodých škodlivin však nežádoucím způsobem ovlivňuje možnosti využití tohoto odpadu. Proto je žádoucí již ve fázi shromažďování odpadu jeho třídění podle obsahu škodlivin. více


 Odpady ze zdravotnictví

Do této skupiny odpadů patří specifické odpady, které produkuje léčebné, diagnostické, hygienické, či výzkumné pracoviště tohoto oboru ze své činnosti. více


 Odpady z čistíren odpadních vod

Druhy procesů čištění odpadových vod

Odpady z čistíren odpadních vod

Jako zdroje pro zásobování pitnou i užitkovou vodou slouží jak povrchové, tak podzemní zdroje vod. Pokud se do nich dostávají nečištěné odpadní vody, pak způsobují změny, které ztěžují úpravu těchto vod a mají vliv na říční ekosystém. více


 Odpady ze zemědělství

Odpady ze zemědělství tvoří odpady z primární zemědělské a zahradnické produkce. více


 Odpady z potravinářského průmyslu

Zpracování masa

Odpady z potravinářského průmyslu

Při zpracování masa jsou dnes používány doslova bezodpadové technologie. více


 Recyklace

Výhodou recyklace skla je úspora primárních zdrojů surovin a energie. Kvalita skla se recyklací nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 90% střepů. Každých 10% střepů ve směsi ušetří kolem 2% energie. Recyklace skleněných obalů pro jednorázové použití představuje až druhé nejlepší řešení, neboť sklo se stává odpadem teprve tehdy, když je poškozené nebo rozbité. Životnost skla přitom umožňuje 30 a více oběhů lahve. více


 Spalování odpadů

Produkty spalování odpadů

Spalování odpadů

Spalování odpadů lze sice považovat za účinnou metodu odstraňování odpadů, dochází však v jednotlivých fázích spalovacího procesu (viz obrázek 5.2) ke tvorbě sekundárních produktů, se kterými nutno dále nakládat v souladu s platnými právními předpisy. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace