Recyklace obrazovek

Známé recyklační technologie určené pro zpracování odpadních obrazovek jsou většinou založeny na zdrobňování a třídění s eventuálním zařazením separačních procesů.

Recyklační technologie určené pro zpracování odpadních obrazovek

Po zavzdušení kompletních obrazovek a oddělení elektronického systému v uzlu předdemotáže jsou obrazovky rozdrceny v kladivovém drtiči. Drticí uzel je uzavřen a napojen na odsávací zařízení. Z nadrceného materiálu jsou na pásovém dopravníku odděleny magnetické části pomocí systému nadvěsných magnetických separátorů. Skleněný podíl je dále promýván tlakovou vodou (bez přídavku chemikálií). Promytý skleněný produkt prochází separačním uzlem, v němž se oddělují jemnozrnné kalové podíly, procesní voda a skleněné produkty.

Pomocí síťového třídiče typu Mogensen je možno navzájem oddělit silnostěnné obrazovkové sklo od tenkostěnného olovnatého kónusového skla. Tím získáme cca 90% podíl nízkoolovnatého (bezolovnatého) obrazovkového skla a 10% směsné hmoty.

Procesní voda s obsahem kalových podílů je čištěna sedimentací a recirkulována zpět do procesu.

Sedimentovaná tuhá fáze je odvodněna na pásovém filtru a jako nebezpečný odpad může být skládkována nebo dále zpracovávána. Co do granulometrického složení se jedná o materiál poměrně jemnozrnný (cca 98% zrn – 100µm, z toho asi 50% pod 20µm). V materiálu o zrnitosti pod 20µm je koncentrována převážná část všech prvků přítomných v povrchových vrstvách obrazovky (Eu, Y, Zn), kónusu (Fe) a reflexní vrstvy (Al).

Na tomto poznatku je založen návrh dalšího zpracování jemnozrnných podílů a to gravitačními metodami a pomocí flotace.

Zpracování tedlevizních obrazovek

Materiál je nejprve intenzivně otírán v atriční jednotce po dobu 30 minut a poté je podroben hydraulické klasifikaci v hydrocyklonu, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby bylo dosaženo dělící velikosti zrna 20µm.

Oba produkty klasifikace jsou podrobeny sedimentaci a následně filtrovány na diskových filtrech.

Výsledné produkty jsou tvořeny jednak skleněnou frakcí (výtok z hydrocyklónu), která je bez problému recyklovatelná ve sklárnách díky vyhovujícím obsahům Y a Zn, a jednak jemnozrnným podílem s nakoncentrovaným obsahem Y, Eu a dalších prvků, který může být buď deponován, nebo dále zpracován flotací s cílem získání luminoforního koncentrátu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31500


Přidat komentář