Recyklace zářivek a výbojek

Recyklační technologii lze rozdělit na dvě velké skupiny a to úplné rozdrcení s následnou separací a postupná (řízená) destrukce s průběžnou separací.

Jednotlivé známé procesy zpracování odpadních zářivek a výbojek

Proces KÜHL

Neporušené VSZ (výbojkové světelné zdroje) jsou ručně dávkovány do šrédru a po rozdrcení ručně plněny do demerkurizační pece. Po naplnění se pec plynotěsně uzavře a materiál se termicky zpracuje při teplotě 520°C. Vzniklé páry Hg jsou kondenzovány v chladiči, vzduch z pece se čistí adsorpcí na aktivní uhlí a je vracen zpět do pece.

Linka je doplněna tříproduktovým tříděním. Nejhrubší produkt, tvořený velkými kovovými a skleněnými částicemi a střední produkt (jemné sklo a kovy) jsou schopny recyklace nebo skládkování na skládkách TDO.

Nejjemnější podíly (-0,1 mm) tvořené luminofory a skleněným prachem musí být skládkovány na skládkách pro nebezpečné odpady (díky obsahu Sb). Třídění může být zařazeno už za šrédr, takže demerkurizaci jsou podrobeny pouze nejjemnější podíly.

Procesy MRT a OSRAM

V první fázi jsou VSZ roztříděny podle typu a délky. V dalším uzlu jsou odříznuty konce trubic a tlakovým vzduchem vyfouknuty luminofory. Rtuťonosné odpady jsou plněny do speciálních 120 l kontejnerů a podrobeny vakuové destilaci při teplotě 400 až 600°C a podtlaku 100mbar v inertní atmosféře.

V dohořívací komoře jsou při 850°C spalovány v oxidační atmosféře organické podíly. Hg ve formě par je kondenzována v chladiči zbytkové obsahy Hg jsou adsorbovány na aktivní uhlí. Profouknuté trubice obvykle nejsou zcela zbaveny luminorů a musí být ještě po rozdrcení dočišťovány.

Systém KUSTERS

Odpad VSZ je zaveden do drtícího zařízení. Po dvoustupňovém drcení je nadrcený materiál podroben magnetické separaci na bubnovém separátoru. Nemagnetický podíl je tříděn na tříproduktovém sítovém třídiči na Al produkt, skleněný produkt a luminofor. Celý provoz se děje ve vzduchotěsném systému. Všechny produkty s výjimkou luminoforu jsou schopny dalšího využití.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31502


Přidat komentář