Recyklace odpadů

Mezi základní postupy materiálového využívání odpadů řadíme jejich recyklaci a regeneraci.

Recyklace

Recyklace je takový postup zpracování odpadních materiálů, při němž se hmota odpadu využije vhodnou technologií pro výrobu recyklovaných výrobků. Odpad tedy zde slouží jako druhotná surovina. Recyklaci rozlišujeme z několika hledisek.

Primární recyklace

Primární recyklace je proces, při němž se z odpadu získává surovina nebo výrobek, který má stejné nebo podobné vlastnosti jako materiál nebo výrobek původní.

Například kovový odpad litiny se využívá v metalurgickém průmyslu jako náhrada prvotní suroviny.

Sekundární recyklace

Sekundární recyklace je proces, při němž se z odpadu získává materiál nebo výrobek, jehož vlastnosti jsou značně odlišné od materiálu nebo výrobku původního (např. zpracování polyethylenftalátu na polyesterovou střiž). Z hlediska charakteru procesu rozlišujeme recyklaci fyzikální, při níž se z odpadu získává nový materiál pouze fyzikálními prostředky (recyklace skelných střepů).

Chemická recyklace

Chemická recyklace je charakterizována rozkladem odpadu na nízkomolekulární sloučeniny, z nichž se dalšími chemickými procesy vyrábí nový materiál. Chemická recyklace se provádí často u některých polymerních odpadů.

Z organizačního hlediska recyklaci může provádět:

• Producent odpadu.

• Odběratel odpadu, který odpad používá.

• Odpad částečně zpracuje producent odpadu a zpracování dokončí odběratel odpadu.

• Recyklační technologie, která je samostatným systémem organizace a odebírá odpad od producentů a po zpracování prodává odběrateli druhotnou surovinu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31382


Přidat komentář