Regenerace odpadů

Recyklace může být prováděna u výrobních odpadů (odřezky, obrus, zmetky, zůstatky, atd.) nebo u odpadu uživatelského (po upotřebení výrobků).

Regenerací označujeme proces, kdy vhodně zvoleným technologickým postupem dokážeme odpadu navrátit jeho původní vlastnosti než se odpadem stal.

Regenerací označujeme např. čištění rozpouštědel.

Upotřebená rozpouštědla obsahují nečistoty (např. kovové třísky, textilní vlákna, oleje, barviva). Regenerace upotřebených rozpouštědel se provádí destilací (především parní a vakuovou). Získaný destilát má charakter původního rozpouštědla.

Způsoby materiálového využívání vybraných druhů odpadů

Šetření surovinovými a energetickými zdroji je jednou z hlavních podmínek intenzifikace národního hospodářství a úzce souvisí s ochranou životního prostředí.

Tato zásada však není dosud plně respektována. Znečišťování životního prostředí emisemi, neracionální čerpání přírodních zdrojů, neefektivní využití energií a jejich rozptyl v prostředí má svou příčinu v tvorbě lineárních výrobních systémů nerespektujících zákonitosti uzavřeného koloběhu látek v přírodních ekosystémech.

Nezbytnost recyklace odpadů pro další život člověka na této planetě má své teoretické zdůvodnění, vycházející z termodynamických zákonů a zákonu o zachování hmoty.

Z těchto zákonů vyplývají i technické a materiální meze v hospodářsko – výrobních systémech. Materiál nelze využívat, aniž by docházelo k určitým ztrátám. Je však potřeba tyto ztráty minimalizovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31384


Přidat komentář