Odpady z vrtných prací a těžby ropy

Ropná ložiska se otevírají a těží hlubinnými vrty, z nichž ropa sama vyvěrá nebo se čerpá.

Při čerpání ropných ložisek se většinou využívá tlaku plynů, shromážděných ve svrchní části ložiska pod nepropustnou vrstvou hornin. Vrty hloubené pro těžbu ropy procházejí různými horninami o různé tvrdosti a soudržnosti.

Vrtat můžeme buď za sucha nebo tzv. výplachem.

Výplach je kapalina o vysoké hustotě, která chladí vrtný nástroj a také brání zavalení dosud nezapažených částí vrtu. Do vrtu se z povrchu vhání a zase odčerpává. Tímto způsobem se odstraňuje ze dna vrtu rozdrcená hornina a vrt se tak plynule čistí. U vrtání za sucha se drť musí vynášet vzhůru zvláštní nádobou s odklápěcím dnem.

Zdroje kontaminace

Hlavními zdroji kontaminace jsou:

  • Kontaminovaná zemina z vrtu a jeho okolí (jedná se o odvrtanou zeminu, která je vynesena z vrtu zaolejovanými výplachovými kapalinami).
  • Kapalné odpadní proudy z těžby ropy.
  • Pomocné chemikálie a plynné exhalace zemního plynu, uhlovodíků a sulfanu.
  • Ropné skvrny na mořích v důsledku havárií při těžbě ropy na moři.

Kontaminovaná zemina z vrtu a jeho okolí se většinou skládkuje na nepropustných úložištích. Kapalné odpadní proudy z těžby ropy se na vhodném místě, např. některou z průzkumných sond, vracejí do vytěžených vrtů, čímž se navíc zvyšuje ložiskový tlak.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31122


Přidat komentář