Odpady vznikající při přepravě a skladování ropy

Při rostoucí hustotě lodní dopravy, jako nejdůležitější formy dopravy ropy mezi kontinenty dochází poměrně často k haváriím a následným ekologickým škodám způsobeným uniklou ropou. Daleko větším problémem jsou však výplachové kaly a zátěžové vody z tankerů, kterých je podstatně více (80 %) než znečištění při haváriích tankerů.

Ropovody jsou nejdůležitějším druhem dopravy na pevnině. Ropovody jsou liniovým zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod. Znečištění je způsobeno zejména odpadními kaly na přečerpávacích stanicích a v mezinádržích.

Silniční a železniční doprava může způsobit v případě havárie lokální znečištění podzemních a povrchových hmot.

Kdy dochází k úniku ropy a ropných látek?

Při skladování ropy a ropných látek dochází k jejich únikům ze skladovacích nádrží, cisteren a jiných nádob v důsledku špatného stavu skladovacích zařízení či nesprávné manipulace s nimi.

Jak zneškodnit ropné kaly?

Ropné kaly vznikající při dopravě a skladování ropy a ropných produktů se granulují nebo briketují a poté se zneškodňují řádným spalováním.

Využití ropných kalů je možné jejich oxidací za vzniku podobných produktů použitelných pro stavební a izolační účely.

V případě havárií na vodních plochách a tocích se k odstranění ropných látek používají speciální norné stěny nebo plovoucí bariéry, které ohraničí ropnou skvrnu a ropné látky jsou mechanicky sbírány do sběrných nádob. Použité sypké adsorpční materiály (piliny, Vapex, písek, křída fibroilní textilie) jsou obvykle zneškodněny ve spalovně nebezpečných odpadů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31124


Přidat komentář