Odpady z těžby nerostných surovin

Produkce odpadů z těžby nerostných surovin je u nás dosti značná. Největším zdrojem je těžba uhlí, v menší míře pak těžba vápence, živců, kaolínu, sádrovce, písků, jílů, cementářských surovin, čediče, betonitu, grafitu, fluoritu, štěrkopísku, stavebního kamene, cihlářských surovin atd.

Odpady vznikají v různých provozech těžebních a úpravárenských podniků, dopravou, dále jsou to skrývky (směs různých hornin – zemina, jíly, písky), hlušina a kamenivo znečištěné zbytky flotačních činidel, uhelný kal, ale také výsypky, odvaly a zbytkové lomy.

Z hlediska životního prostředí jsou tyto odpady zatěžující svým velkým objemem, malým využitím a obtížným zneškodněním.

V důsledku zvětrávání a vyluhování srážkovými vodami dochází k uvolňování těžkých kovů a jiných škodlivin. Některé odpady mohou být využívány jako surovina pro výrobu cihel, tvarovek, pórovitého kamenina (hlušina), při rekultivacích (výsypkové a odvalové zeminy), palivo (uhelné prachy a kaly), při výrobě hnojiv.

Na výsypkové a odvalové zeminy při těžbě uhlí se nepohlíží jako na výkopovou zeminu a nenakládá se s nimi tedy jako s odpadem. Používají se jako součást území prostřednictvím rekultivace k tvorbě zemědělských pozemků, lesních kultur, rekreačních ploch atd.

Zneškodňování odpadů z těžby nerostných surovin

Zneškodňování odpadů z těžby nerostných surovin se provádí většinou skládkováním nebo fyzikálními a chemickými metodami. Flotační kaly se ukládají na odkaliště. Vzhledem k současnému útlumu těžby nerostných surovin se předpokládá snižování produkce těchto odpadů.

Uhelné prachy a kaly ukládané u nás jako odpad zaujímají značnou část území a mohou negativně ovlivňovat životní prostředí. V současné době probíhá výzkum zaměřený na použití výpěrků z uhelných prádelen a částečně i využití uhelných kalů pro výrobu lehkého umělého kameniva.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31060


Přidat komentář