Odpady vznikající při zpracování ropy

Kapacita evropských rafinerií se pohybuje od 0,5 milionu tun ropy za rok po více než 20 milionu tun ropy za rok.

Surové ropy jsou zpracované v evropských rafineriích. Rafinérie emitují a produkují:

 • 20 000 – 820 000 tun CO2

 • 60 – 700 tun NOx

 • 10 – 3 000 tun prachových částic

 • 30 – 6 000 tun SO2

 • 50 – 6 000 tun VOC

 • 0,1 – 5 milionů tun odpadní vody

 • 10 – 2 000 tun tuhého odpadu

Množství odpadů vznikajících v rafinériích jsou poměrně malá v porovnání z množstvím procházejících surovin a množstvím vyráběných produktů.

Jedná se zejména o tyto druhy odpadů:

 • Odpady rafinace ropných olejů.
 • Upotřebené filtrační hlinky a další filtrační materiály.
 • Deaktivované katalyzátory.
 • Povlaky a inkrustace ze skladovacích nádrží (rez).
 • Prach ze vzduchových filtrů.
 • Kontaminovaná zemina.
 • Ostatní odpady.
 • Různé kapalné zbytky a tuhé či polotuhé odpady.
 • Upotřebená rafinační činidla a chemikálie.
 • Emise plynů a par v závodech na zpracování ropy, z technologických procesů a při skladování a manipulaci s ropou a ropnými látkami (kouřové emise, prach, saze a mechanické částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a síry atd.).
 • Rafinérské kaly (např. kaly z čištění zaolejovaných vod, kaly z odvodňování a odsolování ropy, kaly z úpravy chladicí a napájecí vody, kaly ze surovinových a produktových nádrží aj.).

Využití rafinačních odpadů

Rafinérské kaly mohou být briketovány nebo granulovány pro využití v zařízeních na tuhá paliva nebo mohou být použity jako sekundární kapalné palivo. O něco náročnější je získávání jednotlivých složek obsažených v kalech (kyselina sírová, olejové podíly atd.). Kyselé rafinační odpady lze využít při výrobě keramzitu (lehčený keramický písek pro adsorbční, izolační a dekorační účely).

Jak se provádí dekontaminace zeminy?

Dekontaminace zeminy znečištěné ropnými látkami se provádí buď přímo na místě znečištění pohlcením do vhodného absorbentu, nebo odtažením znečištěné vrstvy a odvozem na zabezpečenou dekontaminační plochu, kde je praktikováno odbourání ropných látek speciálními mikroorganismy.

Z upotřebené bělicí hlinky je možné extrakcí a vodní parou separovat obsažený olej nebo ji využít jako plniva při zpracování pryže.

Upotřebené katalyzátory, které již nelze regenerovat, se zpracovávají přímo v rafinerii a v případě, že obsahují vzácné kovy, se zpravidla vracejí výrobci nebo jiným specializovaným firmám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31126


Přidat komentář