Odpady vznikající při užití ropných produktů

Jedná se zejména o těžké organické látky, které unikají do ovzduší automobilovou dopravou provozem čerpacích stanic pohonných hmot, používáním rozpouštědel atd., a o upotřebené mazací oleje (UMO).

UMO jsou typický příklad výrobků z ropy, které se po vyčerpání jejich užitné hodnoty vracejí zpět do rafinérie k přepracování směřujícímu k obnově jejich žádoucích vlastností.

V současnosti se vykrystalizovalo ve světě komplexní schéma využívání upotřebené mazací oleje (UMO) do natolik efektivní podoby, že tuto velmi efektivní druhotnou surovinu možno shromažďovat, zpracovávat a znovu distribuovat do užití ekologicky čistým způsobem a to ve všech fázích tohoto procesu. Pokud jsou ovšem UMO znehodnoceny nežádoucími příměsi jiných látek či tuhými nečistotami, nutno je spalovat ve spalovat ve spalovně nebezpečných odpadů.

Co obsahují upotřebené mazací oleje?

Většina těchto odpadů obsahuje organické sloučeniny (PCB, dehty, aj.), těžké kovy a další toxické organické látky, které představují nebezpečí pro podzemní a povrchové vody, rostliny, živočichy i lidskou populaci.

Nejvíce toxické jsou motorové, kompresorové a ložiskové oleje, technický a lakový benzín a letecký petrolej.

Jak vznikají odpadní minerální oleje?

Odpadní minerální oleje vznikají vyřazením mazacích, hydraulických, transformátorových nebo teplonosných olejů, z provozu po skončení doby jejich životnosti v důsledku jejich znečištění mechanickými látkami, vodou, provozními kapalinami či produkty degradace původních olejů a jejich přísad, takže většinou obsahují různé příměsi, např. zbytky pohonných hmot a brzdové kapaliny, obráběcí kapaliny, saze, kovové částice, prach, zbytky laků, chlorované uhlovodíky, PCB atd.

Odpadní oleje nebezpečné lidskému zdraví

Odpadní oleje jsou toxické pro vodní organismy, ve vyšších koncentracích i pro vegetaci. Mohou také svými parami ohrožovat zdraví (dráždí oči, dýchací ústrojí, pokožku a zažívací cesty).

Část odpadních olejů je spalována v cementářských rotačních pecích, část se vyváží do zahraničí (v roce 1997 bylo vyvezeno 540 t.).

V současné době se u nás stále častěji využívají malé kotle k vytápění provozních prostor, které mohou jako paliva využívat právě odpadní oleje. Současná legislativa takovéto nakládání umožňuje, přestože ekologové se obávají možného znečišťování ovzduší tímto způsobem, protože se obávají nedodržování požadavků na kvalitu spalovaných olejů (tyto nesmí obsahovat nežádoucí příměsi, PCB atd.).

Odpadní mazací tuky mohou být znovu použity (např. k promazávání výhybek). Jsou-li silně znečištěny, zpracovávají se pyrolýzním termickým rozkladem na jiné využitelné produkty nebo se zneškodňují spalováním.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31133


Přidat komentář