Využití odpadů z energetiky

Převážná většina odpadů z energetiky je zneškodňována skládkováním.

Popílek - odpad z energetiky

Využití popílku pro jiné účely se pohybuje okolo 5 %. Popel je využíván v dolech na podsypy, zakládky, sanace, rekultivace aj. Popílky jsou využívány hlavně ve stavebnictví při výrobě maltovin (přidávají se do malt a omítek), do betonu, cementu lehkých betonů, lehkých výplní do betonů, stavebních prvků, dlaždic, obkládaček, tepelně izolačních materiálů a v silničním stavitelství.

Toto využití je však omezeno hygienickými předpisy (hlavně limitním množství těžkých kovů, PCB, formaldehydu a dalších toxických látek).

Technicky nejrozšířenějším způsobem využívání popílku je jeho zpracování při výrobě pórobetonu. Popílky a strusky je možno využít také při čištění odpadních vod, kdy lze s jejich pomocí odstranit fenoly, kyanidy, pesticidy, merkaptany atd.

Škvára - odpad z energetiky

Škvára se používá jako stavební materiál k přípravě betonových směsí pro různé druhy škvárového betonu, a to k výrobě výplňových, izolačních nebo nosných betonových prvků, při zimním posypu vozovek a při terénních a silničních úpravách.

V současné době jsou popeloviny většiny elektráren odebírány suchou cestou. Smícháním popela a produktů odsíření kouřových plynů, jejich zvlhčením za účelem redukce a zlepšení manipulace vzniká stabilizát. Stabilizát lze využít ke zpevnění terénu, při těsnění a na uzavírky skládek komunálního odpadu.

Energosádrovec - odpad z energetiky

Energosádrovec je plnohodnotnou náhradou přírodního sádrovce v cementárnách, kde se využívá jako přísada pro granulaci tuhnutí cementu. Může se použít při výrobě portlandského cementu jako regulátor tuhnutí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31179


Přidat komentář