Odpady z výroby textilních materiálů

Textil je souhrnné označení pro průmyslově zpracovaná rostlinná, živočišná nebo syntetická vlákna na příze, tkaniny nebo výrobky z nich.

Textilní odpad obsahuje znehodnocené nebo poškozené textilní suroviny, odpady polotovarů a hotových výrobků z textilní výroby, textilie vyřazené z provozu nebo ze spotřeby v důsledku ukončení životnosti. Také změny technologie a změny požadavků působí na jakost a kvalitu textilie.

Textilní odpad může být čistý neznečištěný jinými příměsemi anebo znečištěný příměsemi, pak je zatřiďován podle znečišťujícího média a nebo podle technologie, ve které slouží.

Co produkuje textilní a oděvní průmysl?

Textilní a oděvní průmysl produkuje převážně:

  • Odpad neznečištěný škodlivinami, jako jsou vstupní suroviny, polotovary z přádelen, tkalcoven, nepovedené šarže, odstřižky látek, pletenin a přízí.
  • Sběrové textilie – obnošené šatstvo a vyřazené koberce od obyvatelstva, odepsané ložní a osobní prádlo ze zdravotnictví, sociální sféry a podobně,
  • Vyřazené textilní podlahové krytiny a koberce.
  • Ochranné textilie – neznečištěné.

Tyto výše uvedené druhy textilního odpadu jsou většinou čisté, nekontaminované škodlivinami. Lze je převážně recyklovat (přepracovat) na výrobky stejné nebo nižší estetické a jiné užitné hodnoty (např. přepracování starých oděvů na geotextilie, využitelné ve stavebnictví, zemědělství, ekologii atd.), nebo je možné jejich spalování s využitím energetického obsahu.

K textilnímu odpadu lze také zařadit odpadní technické tkaniny znečištěné kontaminanty dle technologie, ve které je technická textilie instalovaná jako čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina a podobně.

Nejjednodušším a nejspolehlivějším způsobem zneškodnění těchto textilních odpadů je jejich termické využití ve spalovně odpadů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31090


Přidat komentář