Odpady z výroby, zpracování a použití papíru a lepenky

Jako základní suroviny pro výrobu papíru slouží buničina, polobuničina, sběrový papír, dřevovina a někdy také hadrovina.

Základní suroviny pro výrobu papíru

Papír je soudržná vrstva převážně rostlinných vláken o plošné hmotnosti do 150 g.m-2. Vzniká spojením jednotlivých vláken sekundárními vazbami. Vlákna, která jsou po mechanickém zpracování ve vodní suspenzi, se odvodňují a vysoušejí na papírenském stroji.

Buničina (jinak také celulóza) je vláknina vyrobená chemicky z rostlinných surovin obsahujících kromě celulózy ještě zbytky inkrustačních látek. Při výrobě buničiny působením vhodných chemikálií dochází k rozpuštění ligninu a ostatních celulózu doprovázejících látek obsažených v dřevní hmotě.

Pro výrobu buničiny se dnes používají různé druhy listnatých i jehličnatých dřevin. Dřevo musí být nejprve odkorněno a nasekáno na štěpky požadované velikosti (délka 10 – 30 mm a tloušťka 2 – 5 mm). Štěpky se sypou na hromady vysoké 15 – 25 m, kde musí zůstat uloženy po dobu šesti týdnů, aby došlo při samovolném zahřátí k rozložení pryskyřic. Poté jdou štěpky již k samotnému procesu vaření. Podle chemikálií použitých pro varný roztok je výroba buničiny možná několika způsoby.

Základní členění je na sulfitové (kyselé) a alkalické procesy, obojí je možno ještě dále členit. Při výrobě buničiny vznikají výluhy o výhřevnosti 5,5 až 8,4 MJ ⋅ kg -1, které lze regenerovat spalováním ve speciálních kotlích.

Kartony a lepenky se od papíru liší větší plošnou hmotností. Jako karton se označuje papír s plošnou hmotností 150 – 250 (400) g ⋅ m-2. Lepenka je papír o plošné hmotnosti od 250 g ⋅ m -2 do tisíců g ⋅ m -2. Toto rozmezí se úplně přesně nedodržuje ani u nás, ani v zahraničí.

Kartony a lepenky mohou být jedno a vícevrstvé. Jednovrstvé kartony a lepenky jsou vyrobeny v jednovlákninové vrstvě přímo na sítu papírenského stroje. Vícevrstvé kartony a lepenky jsou vyrobeny z více vrstev stejného nebo různého vlákninového složení, popřípadě různé barvy.

Vyrábějí se buď spojením několika vrstev z jednotlivých sít slisováním za mokra, nebo slepením několika vrstev hotového papíru nebo kartonu mimo papírenský stroj.

Druhy odpadů při výrobě a zpracování papíru

Odpady z papírenského průmyslu zahrnují různé papírenské kaly a stromovou kůru. Při zpracování papíru a lepenky vznikají především jejich odřezky a zbytky a odpady z tisku. Největší produkce papírových odpadů je z použití papíru a lepenky (použité obaly, tiskoviny, odpadní barevný papír, makulatura, papírové štočky, odpad střešní lepenky, fotografický papír, papírové olejové filtry, atd.).

Zdrojem těchto odpadů jsou téměř všechny oblasti činnosti (výroba a zpracování papíru a lepenky, chemický průmysl, filtrační procesy, polygrafie, chemigrafie, knihařství, výroba a použití fotomateriálu, reprografie, obchod, výroba a zpracování střešní lepenky, stavebnictví, autoopravárenství, administrativa, komunální sféra a další).

Odpadní papír může ohrozit životní prostředí, pokud je znečištěn škodlivinami, které se v případě uložení na skládku mohou uvolňovat vyluhováním, nebo během spalování způsobují nadměrný vznik nežádoucích emisí. Přítomnost těchto škodlivin také snižuje možnost recyklace papírových odpadů.

Odpady z papírenského průmyslu lze kompostovat, energeticky využít nebo skládkovat.

Využití při výrobě a zpracování papíru

Sběrový papír a lepenka se běžně zpracovávají jako druhotná surovina pro výrobu novinového papíru, lepenky, balicího papíru, izolačních materiálů, tapet, nábytku, zahradnických nádob, obalů a přepravek. Předpokladem je důsledné třídění sběrového papíru podle normy (ČSN 501990) za účelem dalšího možného využití, jednotlivé třídy však nesmí obsahovat nežádoucí příměsi.

U odpadů s obsahem těchto příměsí nebo různých škodlivin (laminovaný papír, toaletní papír, dehtová lepenka, kartony, obaly s hliníkovou fólií, uhlové papíry, hygienicky závadný papír ze zdravotnických zařízení, olejové filtry apod.) se podle charakteru příměsi provádí kompostování, spalování nebo v nezbytných případech skládkování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31063


Přidat komentář