Spalování odpadů

Spalování odpadů je řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek.

Spalování lze rovněž definovat jako řízené hoření odpadů za vysokých teplot a stechiometrickém nebo vyšším obsahu kyslíku v zařízení určeném pro účinné a dokonalé spalování.

Dokonalé spalování zahrnuje konverzi veškerého uhlíku na oxid uhličitý (CO2), vodíku na vodu (H2O) a síry na oxid siřičitý (SO2).

Při spalování odpadů vznikají další produkty, kterými jsou popel, spaliny a uvolněná tepelná energie.

Výhody spalování odpadů

  • Snížení jejich objemu na 10 až 15 % původního objemu.
  • Snížení jejich hmotnosti na 20 až 40 % původní hmotnosti.
  • Destrukce toxických chemických látek v odpadu obsažených.
  • Destrukce patogenů.
  • Sterilnost zbytků po spalování.
  • Využití energie v odpadu obsažené.

Nevýhody spalování odpadů

Nevýhodou spalování odpadů je produkce emisí plynných (NOx, CO, SO2, SO3, HCl, HF) a tuhých (popílek) škodlivin, což zvyšuje náklady na vybudování účinného systému čištění spalin.

K dalším nevýhodám spalování odpadů vůči ostatním metodám zpracování patří především vysoké investiční náklady na výstavbu spaloven, vysoké náklady na provoz zařízení nebo problémy s využitím vyrobeného tepla.

Výhodnost spalování je dána koncentraci obyvatelstva a nedostatkem rozsáhlých ploch pro budování dalších skládek.

Je nutno naklonit veřejné mínění pro proces spalování, které musí probíhat s využitím uvolňující se energie. Úkolem pro odborníky je snížit cenu za spalování odpadů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31575


Přidat komentář