Spalování tuhých odpadů

Spalování odpadů je nejradikálnější a hygienicky nejúčelnější způsob odstraňování odpadů.

Proces spalování tuhých látek je velmi složitý a je souhrnem více reakcí.

Efektivní spalování odpadů vyžaduje dostatečně vysokou spalovací teplotu, dostatečnou dobu zdržení odpadu ve spalovací komoře a nepřetržitý pohyb odpadového lože.

Spalování tuhých odpadů

Spalování tuhých odpadů je podmíněno jejich vysušením a ohřevem na zápalnou teplotu, k němuž dochází jednak sáláním žhavých spalin a zdiva pece, jednak konvekcí spalin nebo předehřátého vzduchu.

V první fázi dochází k vysušení odpadu za teplot 50 °C až 150 °C. Za vyšších teplot pak v důsledku složitých rozkladných procesů dochází ke vzniku těkavých látek; tyto jsou obecně hořlavé a po jejich vznícení dochází ke vzniku plamene. Zbývající tuhý materiál je dále postupně odplyňován a po dosažení zápalné teploty je postupně spalován, bez přívodu tepla zvenčí.

Princip zápalné teploty

Zápalná teplota představuje minimální teplotu, při jejímž dosažení dochází ke spontánnímu hoření odpadu v důsledku uvolnění velkého množství tepla na krytí ztrát do okolí.

K tomu, aby další spalování probíhalo požadovaným způsobem za vzniku v podstatě neškodných plynných látek, je nutno zajistit určité základní podmínky, k nimž patří:

  • Dostatečné množství spalovacího vzduchu, který by měl být přiváděn s přebytkem 1,5 až 2,0 vůči stechiometrii spalovacích reakcí.
  • Dostatečný vývin tepla k zahřátí odpadu na zápalnou teplotu.
  • Zajištění zdržení spalin v komoře dodatečného spalování, případně v prostoru dodatečného spalování při teplotě 850 ºC respektive 1100 °C pro odpady s obsahem halogenových sloučenin stanovených jako chlor větším než 1 hm. %, po dobu minimálně 2 sekund, s obsahem kyslíku minimálně 6 %.

Lze očekávat, že pokud odpadní materiály obsahují prvky jako Cl, F, S a N ve svých hořlavých složkách, dochází při jejich spalování ke tvorbě HCl, HF, SO2 + SO3 a NO + NO2.

Je zřejmé, že odpadní spaliny sestávají především z dusíku N2, oxidu uhličitého CO2, vodní páry H2O a přebytečného kyslíku.

Ostatní uvedené plynné látky lze považovat za stopové kontaminanty a ve výpočtech ke stanovení spotřeby spalovacího vzduchu a množství vznikajících spalin s nimi obvykle není uvažováno. Na jejich obsahu však budou záviset požadavky na technické zabezpečení spalovny k čištění spalin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31577


Přidat komentář