Produkty spalování odpadů

Spalování odpadů lze sice považovat za účinnou metodu odstraňování odpadů, dochází však v jednotlivých fázích spalovacího procesu (viz obrázek 5.2) ke tvorbě sekundárních produktů, se kterými nutno dále nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Popel a škvára

Jedním z produktů spalování odpadů je hlavní tuhý zbytek neboli popel (vyhořelá škvára). Vzhledem k poměrně vysokému obsahu oxidů těžkých kovů v popelu nutno dbát na důsledné provádění analýz vodných výluhů a na tomto podkladě na výběr vhodného typu skládky pro deponování. Většina spaloven je vybavena magnetickým separátorem pro získání nespálených železných kovových součástí z popela a škváry, které se pak dále využívají v metalurgickém průmyslu na výrobu surového železa.

American Society of Mechanical Engineers v součinnosti s US Bureau of Mines prováděli výzkum vitrifikace tuhých zbytků po spalování odpadů. Pro experimentální potřeby byly odebrány vzorky popela z pěti spaloven komunálního odpadu a provedlo se víc než dvě stě experimentů jejich vitrifikace.

Proces vitrifikace probíhal v elektrických obloukových pecích kontinuálním způsobem. Výsledné produkty se vyznačují příznivými vlastnostmi s ohledem na míru imobilizace (fixace) zejména těžkých kovů ve vitrifikovaných matricích.

Popílek

Dalším tuhým zbytkem po spalování odpadů je popílek neboli prachové částice, odstraněné ze spalin. Nebezpečnost popílku spočívá v tom, že je na jeho částečkách adsorbováno značné množství polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a dibenzofuranů (PCPF) a těžkých kovů, zejména rtuti. Popílek je ze spalin obvykle odstraňován na elektrostatických odlučovačích nebo na tkaninových filtrech.

Elektrostatické odlučovače pracují na principu přitažlivých sil mezi opačně nabitými částicemi popílku (nabíjecí elektrodou) a opačně nabitou sběrnou elektrodou o velkém povrchu, přičemž sběrací elektroda se periodicky zbavuje vrstvy popílku oklepáváním do zásobníku. Tkaninové filtry jsou vyrobeny z vhodné tkaniny, s dostatečnou mechanickou a tepelnou odolností.

Popílek z odprášení spalin je v Katalogu odpadů veden jako nebezpečný odpad a je nutno s ním takto dále nakládat. Popílek je obvykle zneškodňován/odstraňován ukládáním na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. Před uložením na skládku bývá často zpracováván (upravován) solidifikací, nejčastěji cementací, kdy pomocí vytvořené (ztuhlé) směsi popílku, cementu, vody a písku dojde k částečné imobilizaci škodlivých vyluhovatelných částic do prostředí. Tato směs popílku, cementu, písku a vody se nejčastěji ukládá na příslušnou zabezpečenou skládku, podle třídy vyluhovatelnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31599


Přidat komentář