Spalování odpadů spalovací komorou

Do spalovací komory je přiváděn spalovací vzduch, přičemž místa přívodu spalovacího vzduchu jsou závislá na konstrukci spalovací pece.

Ve spalovací komoře se nachází spalovací vzduch, který je přiváděn v nadstechiometrickém množství vůči obsahu jednotlivých spalitelných prvků (C, H, S) v hořlavině proto, aby docházelo k dokonalému spalování, tedy k oxidaci uhlíku přítomného v hořlavině odpadu na neškodný CO2 .

Toto množství spalovacího vzduchu přivedeného do spalovací pece je charakterizováno součinitelem přebytku vzduchu n.

C + O2 ⇒ CO2 + teplo

V opačném případě, tedy při nedostatečném okysličení hořlavých prvků odpadu bude docházet ke spalování nedokonalému, doprovázeného tvorbou toxického oxidu uhelnatého CO.

C + 1/2O2 ⇒ CO + teplo

Hodnota přebytku vzduchu bude tedy závislá zejména na druhu paliva a konstrukci spalovací pece, tedy na mísení odpadu s přivedeným vzduchem. V praxi je potřeba hledat kompromisní řešení množství přiváděného spalovacího vzduchu.

Pro průběh dokonalého spalování je žádoucí přivádět vyšší množství spalovacího vzduchu. Vyšší množství přivedeného spalovacího vzduchu však zvyšuje nároky na spotřebu podpůrného i dodatečného paliva, potřebného k ohřátí spalin na požadovanou teplotu a ovlivňuje i tvorbu emisí NOx.

Doporučované množství spalovacího vzduchu vyjádřené pomocí součinitele přebytku vzduchu n je podle literatury 1,5 – 2,0.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31579


Přidat komentář