Využití a rizika odpadů pesticidů

Pesticidy jsou chemicky nebo biologicky působící látky.

Pesticidy jsou nejčastěji používané proti škodlivým živočichům, plevelům a parazitickým houbám či plísním, které ohrožují zemědělské, zahradní a lesní rostliny, zásoby zemědělských produktů a potravin, průmyslové materiály (dřevo, kůže, textil) užitková zvířata i samotného člověka.

Pesticidy podle použití dělíme na:

• insekticidy (přípravky proti hmyzu)

• herbicidy (přípravky proti plevelům)

• rodenticidy (přípravky proti hlodavcům)

• fungicidy (přípravky proti houbám a plísním)

Zbytky pesticidů z výroby představují širokou paletu kapalných nebo práškových přípravků, které z různých důvodů nelze využít.

Organické pesticidy lze spolehlivě zneškodnit pouze spalováním při teplotě vyšší než 1100°C, hydrometalurgicky nebo sodifikací.

Protože odpady pesticidů představují zdroj rizik a ekologických nebezpečí, je třeba v praktickém nakládání s těmito odpady přistoupit k vypracování systematického sběru těchto druhů odpadů (jako např. u farmaceutických výrobků), aby nedocházelo k jejich rozptýlení v komunálním odpadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31151


Přidat komentář