Odpady z výroby barviv a nátěrových hmot

Nátěrové hmoty obecně jsou hmoty určené k nanášení na předměty za účelem jejich konzervace a ochrany před nepříznivými vlivy prostředí.

Nátěrové hmoty se nanáší různými pomůckami v tekutém či práškovém stavu za pomoci ředících látek (rozpouštědla), která se následně vytěkají nebo vyschnou a tím se nános barviva vytvrdí, nebo se u některých hmot musí vytvrdit tzv. vypalováním při vyšších teplotách.

Ekologická závadnost nátěrových hmot vyplývá z jejich složení. Veškeré odpady vzniklé při výrobě, expedici, přepravě, prodeji a aplikaci nátěrových hmot jsou odpady nebezpečnými.

Nejméně závadné pro životní prostředí jsou nátěrové hmoty ředitelné vodou. Hmoty ředitelné organickými rozpouštědly jsou navíc silně hořlavé, těkající rozpouštědla přispívají k prohloubení kyslíkového efektu a někdy i poškozují ozonovou vrstvu atmosféry Země.

Ekologická závadnost odpadů barev, laků a nátěrových hmot je stejně závažná. Odpady vznikající přímo ve výrobě představují odpady jednotlivých komponentů, úkapy barev, laků, pigmentů a ostatních látek při manipulaci a hmoty, které je nasají při jejich likvidaci, neupotřebitelné a znehodnocené zbytky těchto hmot a nádob, nářadí, nástrojů a sorbentů jimi kombinovatelných.

Vypotřebované roztoky lze regenerovat a recyklovat, vodou ředitelné nátěrové hmoty možno shromažďovat, zahustit, destilací odstranit přebytky vody a následně recyklovat, prázdné plechovky kontaminované nátěrovými hmotami se zneškodňují jako železný šrot nebo termicky využívají ve spalovně nebezpečných odpadů, stejně jako kontaminované štětce a jiné nanášecí pomůcky a textilie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31155


Přidat komentář