Shromažďování a využití komunálního odpadu

Nejčastějším způsobem shromažďování komunálního odpadu je nádobový sběr s vyprazdňováním nádob.Komunální odpad je zdrojem druhotných surovin, které lze získat mechanizovaným tříděním nebo separovaným sběrem.

Shromažďování a sběr komunálního odpadu

Shromažďování komunálního odpadu probíhá pomocí nádobového sběru s vyprazdňováním nádob. Nádoby (kontejnery, popelnice aj.) jsou umístěny na sběrných místech (stanovištích), jsou pravidelně vyprazdňovány a odváženy k dalšímu využití nebo zneškodnění.

Tato metoda se používá také pro oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu. Pro větší množství komunálního odpadu v jednom místě nebo pro objemný odpad je využíván nádobový sběr s výměnou nádob (velkoobjemové kontejnery). Dalším způsobem shromažďování komunálního odpadu a jeho jednotlivých složek je donáškový způsob, kdy jsou sběrné nádoby umístěny na sběrných místech (dvorech) a občané na tato místa odpady osobně přinášejí.

Separovaný sběr

Optimální způsob využití komunálního odpadu je jeho třídění přímo v domácnostech a ukládání do speciálních sběrných nádob na jednotlivé složky. Takto je možno získat velmi čisté druhotné suroviny, které je možno daleko lépe následně využít.

Vzhledem k tomu, že neustále stoupají kvalitativní požadavky zpracovatelských firem na dodávky druhotných surovin, hlavně je kladen důraz na druhotnou čistotu a minimalizaci obsahu nežádoucích příměsí, provádí se téměř vždy následné dotřiďování tak, aby vytříděné složky vyhovovaly následnému zpracování. Zvláště v poslední době se prosazuje hlavně vytřídění nebezpečných složek komunálního odpadu (oleje, rozpouštědla, staré chemikálie, pesticidy, léky, zbytky barev, staré baterie, zářivky, výbojky, vyřazené přístroje, ledničky aj.).

Podle zákona o odpadech je obec povinna určit místo, kam mohou občané odkládat tyto nebezpečné složky komunálního odpadu a zajistit tyto odpady před odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

Tuto povinnost může zajistit pravidelným svozem odpadu oprávněnou osobou (např. mobilní sběr). Dále zákon o odpadech umožňuje obcím požádat o slevu za uložení komunálního odpadu, z něhož byla tříděním odstraněna nebezpečná složka odpadu, na skládku.

Při mobilním sběru nebezpečného odpadu z domácností se používá specielně upravená svozová technika pro konkrétní sbírané druhy odpadů, která musí splňovat mezinárodní normu ADR o přepravě nebezpečných věcí. Nádoby na nebezpečný odpad musí být opatřeny atestem. Pokud jsou sbírány kapalné odpady (rozpouštědla, zbytky spotřební chemie, upotřebené minerální oleje), automobil musí být vybaven záchytnou vanou a prostředky pro zachycování olejů (piliny, vapex). Obsluha automobilu musí být speciálně vyškolená k přepravě nebezpečných věcí.

Využití a zneškodňování odpadů

Komunální odpad je zdrojem druhotných surovin, které lze získat mechanizovaným tříděním nebo separovaným sběrem. Možnost využití látek získaných z komunálního odpadu je závislá na stupni jejich znečištění ostatními složkami komunálního odpadu.

Hlavní zásadou v nakládání s komunálním odpadem je snižování objemu jeho produkce. Toho lze dosáhnout např. zavedením vratných obalů, vykupováním novin, časopisů, papíru, textilu, bílého a barevného skla, plastů, železných a neželezných kovů, monočlánků.

Speciálním způsobem by měly být z komunálního odpadu odstraněny léky, laky, rozpouštědla, oleje, chemikálie, autobaterie a jiný nebezpečný odpad. Část organického podílu komunálního odpadu by bylo možno využít ke zkrmení, zbytek se dá dále zpracovat kompostováním.

Oddělený sběr jednotlivých složek komunálního odpadu přímo v místech vzniku je v České republice postupně zaváděn od roku 1983.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31050


Přidat komentář