Recyklace zářivek

Recyklace zářivek se prování buď drcením nebo demontáží jednotlivých složek.

Recyklace zářivek drcením

Drcením a následným tříděním jednotlivých složek (materiálů). Tímto způsobem lze dosáhnout až 95% výtěžnosti druhotných surovin (sklo, železný šrot, hliník, rtuť.)

Po rozdrcení trubic následuje suché třídění (vibrační síta, magnetické a pneumagnetické dotřiďování, které není ekonomicky příliš nákladné, ale vytříděné složky nedosahují kvality potřebné pro jejich využití. Mokrým tříděním (fyzikálně- chemické metody) lze dosáhnout vyšší kvality produktů třídění, ale za značně vyšších nákladů. Nevyužitelné složky jsou po odstranění rtuti a jiných škodlivin zneškodňovány skládkováním.

Recyklace zářivek demonáží

Demontáží s následným využitím jednotlivých složek. Z odpadních trubic se oddělí hliníkové patice. Z patic se získává hliník nebo se ukládají na skládce, sklo se po odstranění luminoforu může znovu použít k výrobě zářivkových trubic.

Výtěžnost druhotných surovin činí až 92%.

Na rozdíl od zářivek je používání výbojek a tím i produkce odpadu mnohem menší. Také velké rozdíly v rozměrech a druzích znesnadňují jejich zpracování a využití jednotlivých materiálů jako druhotných surovin.

Zpracování zářivek

Princip zpracování odpadních žárovek je podobný jako u zářivkových trubic. Získané čisté sklo a olovnaté sklo je znovu využíváno ve sklárnách, sklo obsahující různé příměsi (wolfram, tmel, Al, Ni, Cu, Fe, Mo) se ukládá na skládku.

Odpadní zářivky a výbojky jsou zařazeny mezi nebezpečné odpady a tedy je lze zneškodnit pouze uložením na řádně zabezpečené skládce nebezpečných odpadů. Pouze v případě, že by byly jejich úpravou odstraněny nebezpečné vlastnosti (toxicita), mohly by být uloženy na skládku ostatního odpadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31207


Přidat komentář