Typy odpadů zpracované z elektrotechnického a elektronicého šrotu

Další zpracování probíhá v kovohutích.**Drahé kovy lze získat po rozdrcení elektronického šrotu** ve speciálních šrédrech pyrometalurgickými, hydrometalurgickými, elektrochemickými a biologickými postupy nebo jejich kombinací.

Obrazovky

Obrazovky se většinou rozdrtí, magnetickou separací se oddělí kovy a po vymytí luminoforů se tato směsná skelná frakce může použít např. k výrobě glazur nebo vitrifikaci toxických a nízkoaktivních radioaktivních odpadů. V případě nízkého odbytu směsné skelné drtě musí být tato frakce uložena na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů.

Plasty

Plasty se používají při výrobě jiných materiálů příp. se vracejí do výroby stejného plastu nebo se využívají energeticky a surovinově(spalování, pyrolýza, chemické zpracování, depolymerace atd.). Dalším druhem odpadu z použití elektrických součástek jsou odpadní světelné zdroje.

Odpadní světelné zdroje zahrnují nefunkční zářivky, výbojky a žárovky. Zářivky jsou světelné zdroje pro nízké napětí. Jedná se o výbojové trubice plněné zředěným plynem a obsahující lehce výparné kovy (např. rtuť, kadmium, sodík), které přeměňují elektrickou energii na světlo pomocí elektrického výboje. Výbojky fungují při vyšším napětí za pomoci obloukového výboje nízkotlakého (rtuťové a sodíkové výbojky) nebo vysokotlakého (rtuťové, halogenidové a xenonové výbojky). Rtuť se zde vyskytuje v zatavené ampuli uvnitř baňky. Žárovky jsou světelné zdroje, v nichž světlo vzniká rozžhavením wolframové spirály elektrickým proudem ve vakuu nebo inertním plynu uvnitř skleněné baňky.

Zářivky

Zářivky a výbojky mohou obsahovat sklo, oxid křemičitý, wolfram, molybden, kovy (Al, Ni, Fe, Cu, Mn, poniklované železo, nerez ocel), luminofor, dále různé škodliviny (Hg, Cd, Ba, Sb, Pb, In, Sr, Zh, V, Y). Žárovky obsahují sklo, tmel, měď, wolfram, hliník, nikl. Škodliviny se zde vyskytují pouze v kovové formě.

Nebezpečnost zářivek a výbojek je dána uvolňováním par rtuti při jejich rozbití.

Vzhledem k tomu, že po ukončení životnosti se odpadní zdroje vyskytují nejčastěji jako součást komunálního odpadu na skládkách, může zde docházet nejen k odpařování rtuti, ale také k vyluhování toxických sloučenin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31203


Přidat komentář