Recyklace Ni – Cd akumulátorů

V Evropě je v současnosti k dispozici 3 provozované technologie pro kompletní recyklaci CdNi akumulátorů. SNAM a SAVAM francouzské technologie a SAB-NIFE švédská technologie.

Technologie SAB-NIFE A.B. umožňuje na dvou linkách zpracovávat jak průmyslové otevřené systémy tak malé akumulátory (knoflíkové, válcové).

Průmyslové akumulátory jsou ručně demontovány a zbaveny elektrolytu. Ni desky (obsahují víc než 18% Ni a Fe) jsou prodávány přímo do hutí, kovové obaly, znečištěné kaly s obsahem Ni a Cd jsou dvoustupňově oplachovány pod kyselinou sírovou a vodou, granulovány a recyklovány jako Fe šrot.

Negativní elektrody jsou po opláchnutí vodou pyrometalurgicky zpracovány v retortové peci při 850°C v redukčních podmínkách (aby se zabránilo vzniku CdO). Cd přitom přechází do plynného stavu a je kondenzováno v chladiči. Dále je rafinováno a prodáváno pro výrobu Cd desek.

Cd-Ni baterie (uzavřené systémy) jsou v celku dávkovány do retortové pece a zpracovány při teplotách 400-500°C v oxidačním prostředí, zajišťovaném mírným přebytkem kyslíku.

Během tepelného zpracování jsou rozkládány přítomné plastické hmoty a vzniklé plynné zplodiny jsou dospalovány v oxidačních podmínkách při teplotě 900°C.

Spaliny jsou podrobeny mokrému čištění. Ve druhém stupni jsou baterie podrobeny v redukčních podmínkách destilaci při 850°C a Cd je získáváno z plynného stavu kondenzací.

Tuhý zbytek po termickém zpracování obsahuje až 30% Ni a je dále prodejný. Tato technologie je schopna vedle Ni-Cd akumulátorů zpracovávat také kaly a filtrační prachy obsahující Cd, Ni a Co. T

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31452


Přidat komentář