Zpracování netříděných elektrochemických článků

Zpracování netříděných elektrochemických článků spočívá v procesu RECYTEC.

Proces RECYTEC zpracovává netříděné elektrochemické články. Směs baterií je v kontinuální pyrolýzní peci podrobena suché destilaci při teplotě 600 – 650 °C.

Zde dochází k oddestilování a sublimaci těkavých složek (voda, elektrolyt a těkavé kovy zejména Hg).

Veškeré těkavé složky jsou poté v kondenzačním prostoru ochlazeny na 30°C. Zkondenzovaný podíl se poté dělí v odstředivce na 3 produkty. Vodní fáze recirkuluje zpět do kondenzační kolony, Hg – podíl se zpracovává běžným postupem a olejový a tukový podíl se spaluje.

Zbylé plyny z kondenzace jsou čištěny v mokré pračce a adsorpcí na aktivní uhlí.

Odpadní voda je zbavena těžkých kovů cementací hliníkem(odstranění stopových obsahů Hg) a je dávkována jako provozní voda do ostatních fází procesu nebo je zpracována odpařováním.

Tuhý podíl ze suché destilace je ochlazován a postupně drcen a tříděn za mokra. Jemná frakce je tvořena především burelem MnO2 (se stopami grafitu, Zn, a Fe), hrubá třída je po odvodnění podrobena magnetické separaci. Nemagnetický podíl je dále loužen v roztoku kyseliny tetrafluoroborité a výluh je postupně elektrolyzován na Zn/Cd, Fe/Cr/Ni a Cu/Ag podíly.

V případě suchého třídění je možno zařadit i elektrodynamickou separaci, přičemž vodivé podíly se dále zpracovávat loužením, nevodivé podíly se míchají s jemnými zrnitostními třídami materiálu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31446


Přidat komentář