Recyklace autovraků

Převážná část dnes zavedených a používaných technologií je založena na drcení autovraků ve šrédrech a následným tříděním a rozdružováním. T

Technologie jsou koncipovány na získávání tří základních produktů: ocelového odpadu, neželezných kovů a inertního zbytku po drcení, který obsahuje směs nekovových látek (plasty, sklo, laky apod.) a je ukládán na skládky.

Technologie zpracování autovraků je kombinací 3 základních úpravnických operací – drcení, třídění a sdružování. Ze systémového hlediska je celou technologii možno rozdělit do několika subsystémů.

Subsystém 1 je tvořen příjmem autovraků, subsystém 2 zahrnuje skladování a subsystém 3 předběžnou demontáž a drcení vraků. Organizace těchto subsystémů je velmi důležitým faktorem pro bezproblémový chod následujících technologických operací. Vedle kontroly obsahu nebezpečných látek (pohonné hmoty, maziva, baterie apod.) a jejich odstranění je zde prováděna demontáž použitelných součástek.

V subsystému 3 je odstrojený autovrak rozdrcen v upraveném kladivovém drtiči (šrédru). Šrédr je napojen na odsávací zařízení (cyklon, mokrý odlučovač), které zabezpečí odprášení technologického vzduchu. Výkon uzlu drcení se pohybuje mezi 4 – 70 t/h. V subsystému 4 (separace) jsou nejprve odděleny jemné a lehké podíly odpadu v pneumatických separátorech (nejčastěji zick-zack separátory).

Hrubé a těžké podíly jsou podrobeny magnetické separaci,jejímž produktem je ocelový odpad a směsná frakce neželezných kovů. Ocelové podíly jsou dále dočišťovány ručním přebíráním (subsystém 5), kterým se odstraní eventuelně přítomné nežádoucí předměty, jako zbytky neželezných kovů apod.

Frakce neželezných kovů obsahuje ještě zbytkový podíl nekovových příměsí (sklo, gumu) a je pro to dále zpracována v subsystému 6. Zde je oddělen především Al a jeho slitiny, nemagnetické oceli a směsná frakce neželezných kovů, kterou je dále možno zpracovat pyrometalurgicky nebo hydrometalurgicky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31504


Přidat komentář