Odpady z lesnické a dřevozpracující výroby

V současné době je odpad z dřevozpracujícího průmyslu využíván různými způsoby. Volba postupu závisí na vlastnostech dřeva, jeho složení a výskytu.

V dřevozpracujících závodech vzniká značné množství pevného dřevního odpadu, jehož skladba je následující:

  • Průmyslové odřezky a štěpy (asi 40 %).
  • Piliny a hobliny (asi 30 %).
  • Ostatní odpad (asi 30 %).

Mezi nejdůležitější oblasti využití odpadů vznikajících při zpracování dřeva patří energetické využití, krmovinová oblast a biochemie. Uvedené oblasti se mohou vzájemně prolínat. Odpadní suroviny vláknitého charakteru se zpracovávají na dřevovláknité materiály nebo na některé druhy buničiny, lepenky či papíru. Piliny se stávají vhodnou surovinou pro některé chemické a biochemické výroby.

Využití dřeva při těžbě

Při těžbě dřeva vzniká přímo v lese na místě těžby odpadní dřevná hmota, která představuje vrcholky stromů, větve a kmeny o průměru menším než 7 cm, prořez, pařezy, kůru a listy. V případě možnosti použití speciální mechanizace přímo na místě vzniku lze tuto dřevní hmotu zpracovat na štěpky, které je možno dále využít různými způsoby (výroba celulózy, paliv, dřevotřískových desek atd.). Lesní stěpka obsahuje mimo dřevní frakce i podíl kůry, asimilačních orgánů (listí, jehličí), plodenství (šišek) a mechanických nečistot. Podíly těchto komponentů v lesní štěpce kolísají v závislosti na druhu těžby, ročním období a dalších faktorech.

Pro některé způsoby technologického využití lesních štěpek je proto nutné jejich třídění. Například pro extrakci silic ze stromové zeleně je nezbytné vytřídění pouze této frakce.

Tato zeleň může sloužit též pro výrobu chlorofylové pasty, vitaminové krmné moučky nebo granulí. Není-li štěpkovač k dispozici, likviduje se dřevní odpad zpravidla spalováním.

Uplatnění výrobků pilařské výroby

Pilařská výroba spotřebuje největší objem kulatiny. Zpracovává ji na řezivo opracované i neopracované, na pražce, přířezy, hranoly a další . Výrobky tohoto oboru jsou meziproduktem dalšího zpracování nebo konečným produktem zejména ve stavebnictví, hornictví, ale i v dopravním stavitelství. V dřevozpracujících závodech a na pilách vzniká velké množství kůry. Její uplatnění je především při kompostování jako náhrada rašeliny jako překryvný substrát.

Odpad na pilách činí průměrně asi 35 % zpracované odměrné hmoty. Jsou to hlavně koncové odřezky kulatiny, třísky, piliny a odřezky řeziva.

Piliny jsou specifickým druhem dřevního odpadu, vznikající při podélném i příčném řezání dříví. Typický je jejich malý rozměr – zpravidla od 3 do 7 mm, a vysoký podíl dřevního prachu. Mají vysokou sorpční schopnost a proto je možné je využít např. při lokálních únicích ropných produktů, přičemž nasáklé piliny jsou poté spalovány. Jsou také vhodné pro výrobu bio-briket nebo pelet.

Hobliny, odřezky a desky se většinou zhodnocují energeticky, pokud nejsou kontaminovány škodlivinami (lepidla, laky). V opačném případě je nutno je spalovat spolu s dalšími nebezpečnými odpady z impregnace dřeva v zařízeních na zneškodnění nebezpečných odpadů.

Rovněž výroba dýh zaujímá velmi důležité místo mezi obory dřevozpracujícího průmyslu. Tento obor charakterizuje hlavně výroba aglomerovaných výrobků, což je společný název především pro dřevotřískové a dřevovláknité desky, které lze dále rozlišit podle technických parametrů. Používají se především při výrobě nábytku, ve stavebnictví anebo truhlářství.

Odpad ze stavebně truhlářské a tesařské výroby

Odpad ze stavebně truhlářské a tesařské výroby (výroba oken, dveří, zárubní, střešních konstrukcí, rodinných domků a chat, montážních prvků) tvoří převážně zbytky dřevěných desek, fošen, dále pak třísky a piliny. Převážná část odpadu je spalována přímo v podnicích, chemicky ošetřené a upravené dřevo je odváženo a zpracováno např. na tuhý alternativní odpad (např. linka na výrobu alternativního paliva firmy ASA v Brně vyrábí z různých druhů spalitelných odpadů, včetně dřevního odpadu, alternativní palivo pod obchodním názvem ASAPAL).

Výroba nábytku z lesnické a dřevozpracující výroby

Výroba nábytku a bytových doplňků má v České republice, stejně jako dřevařský průmysl, dlouhodobou tradici a z velké části využívá domácí suroviny. Oblast výroby nábytku zahrnuje výrobu sedacího nábytku, nábytku pro kanceláře a obchody, nábytku pro obyvatelstvo, kuchyňského nábytku, ale také výrobu matrací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31062


Přidat komentář