Využití produktů anaerobní digesce

Základními produkty anaerobní digesce jsou tedy bioplyn bohatý na methan a biologicky stabilizovaný substrát tzv. digestát, který anaerobním rozkladem neztratil hnojivé účinky

Základní produkt anaerobní digesce je tedy bioplyn.

Vznikající bioplyn je v praxi využíván zejména pro:

  • Přímé spalování a ohřev teplonosného media (topení).
  • Výroba elektrické energie a tepla (kogenerace) - spalovací motor na BP pohání generátor elektrické energie.
  • Výroba elektrické energie, tepla a chladu (trigenerace) - kogenerační jednotka je doplněna absorpčním tepelným konvertorem pro výrobu chladu.
  • Neenergetické využití (chemická výroba sekundárních produktů z BP).

Digestát se nejčastěji používá následně:

  • Přímá aplikace na zemědělskou půdu - substrát je stabilizovaný a homogenizovaný.

  • Vyšší využitelnost živin.

  • Nižší obsah patogenů a semen plevelů. • Separace tuhé frakce ze substrátu lisováním (kalolis)
  • Tuhá frakce se využívá k výrobě kompostu nebo po sušení a lisování do briket či pelet s přídavkem dřevní štěpky nebo slámy jako biopalivo.
  • Zbylá tekutá frakce s obsahem živin je aplikována jako hnojivo nebo čištěna jako odpadní voda na ČOV.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31560


Přidat komentář