Princip anaerobního rozkladu organické hmoty

Největší předností anaerobní digesce (biozplynování) je omezování produkce skleníkových plynů. Emise vznikající při spalování bioplynu (cca 60 kg CO2 . GJ-1) jsou nižší než u hnědého uhlí (100 kg CO2 . GJ-1) a nenavyšují antropogenní skleníkový efekt, neboť vyprodukovaný oxid uhličitý byl při fotosyntéze rostlinami navázán (vznik biologicky rozložitelné hmoty odpadů je spojen s průběhem procesu fotosyntézy).

Proces anaerobní digesce je považován za jednu z technologií, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti na naší planetě.

V záměrech EU je do roku 2010 zabezpečit produkci bioplynu s celkovým ročním energetickým příkonem 630 PJ.

Tento bioplyn by umožnil substituci 15 Mt fosilních paliv při produkci tepla a elektrické energie.

Anaerobní digescí je možno zpracovat biodegradabilní odpady rostlinného a živočišného původu i cíleně pěstovanou fytomasu energetických rostlin. V bioplynových stanicích je možné zpracovat nejen zvířecí fekálie, ale i fytoodpad z rostlinné výroby, z produkce a zpracování ovoce a zeleniny, jateční, mlékárenské, tukové, koželužské a farmaceutické odpady, odpady z výroby bionafty a bioethanolu, odpady z údržby zeleně a bioodpad ze separovaného sběru tuhých komunálních odpadů.

Bioplyn je výhodné získávat při anaerobní stabilizaci čistírenských kalů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31556


Přidat komentář