Fáze rozkladů organických odpadů

Přeměna organických látek při kompostování probíhá v různých fázích (fáze rozkladu, přeměny, dozrávání).

Fáze mezofilní

Fáze mezofilní nebo-li rozkladu je provázena uvolňováním tepla a zahříváním substrátu na teplotu 50 – 60 °C. Aerobní mikroorganismy rozkládají celulózu, škrob, hemicelulózu, bílkoviny a tuky na nižší látky a k svému metabolismu využívají uvolněné živiny.

Termofilní houby se uplatňují při rozkladu lignocelulózových pletiv.

Vlivem intenzivní tvorby organických kyselin se zvyšuje kyselost substrátu (snižuje se hodnota pH). Při tomto procesu se dýcháním aerobních mikroorganismů vytváří oxid uhličitý. Při nadbytku dusíku se v kompostu uvolňuje čpavek. Probíhá též velká objemová redukce substrátu. Vytvářejí se základní kameny ke stavbě humusových látek.

Tato fáze rozkladu bývá též nazývána hydrolýzní, mineralizační nebo též horká fáze. Její doba trvání může být při intenzivním provzdušňování 2-3 týdny, ale u kompostů s velkým podílem dřevní štěpky trvá i 2 měsíce.

Fáze termofilní

Fáze termofilní nebo-li přeměny začíná poklesem teploty na 40 – 45 °C a se změnou zastoupení jednotlivých mikroorganismů. Kompost mění svůj vzhled, nelze již poznat původní hmotu odpadů. Nástupem činnosti žížal a jiných drobných živočichů vzniká drobtovitá struktura.

Kompost získává stejnoměrnou hnědou barvu a slabou vůni po lesní zemině.

Ve fázi přeměny je třeba udržovat aerobní podmínky, aby kompost nezkysl, aerace však nemusí být tak intenzivní jako na počátku zrání.

Fázi dozrávání

Ve fázi dozrávání se zvyšuje stabilita kompostu, tvoří se nové humusové látky (především huminové kyseliny) a molekulová hmotnost humusových látek se zvyšuje, živiny se pevněji zabudovávají do organických vazeb, kyselost substrátu se opět snižuje (hodnota pH stoupá).

V této fázi by se již neměl vyskytnout v substrátu čpavek a fytotoxické látky.

Struktura má být drobtovitá a materiál má být charakteristický výrazným zápachem po zahradní nebo lesní zemině. Teplota kompostu ve fázi dozrávání postupně klesá na teplotu okolí.

Některé postupy kompostování doporučují do čerstvého kompostu aplikovat mikroorganismy různými přípravky. V provozních podmínkách bývají tyto preparáty většinou bez prokazatelného účinku a aplikace těchto přípravků výrobu kompostu zbytečně prodražuje.

Nejvhodnější skladbu mikroorganismů je možno do kompostu vnést ornicí, pařeništní zeminou nebo zrajícím kompostem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31552


Přidat komentář