Povinnosti původců odpadů

Vedení agendy odpadového hospodářství je jedna ze základních povinností podnikatele. Jaké jsou základní povinnosti původců odpadů?

  • odpady zařazovat a shromažďovat podle druhů a kategorií
  • zajistit přednostní využití odpadů
  • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle skutečných vlastností
  • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
  • vést a archivovat průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
  • umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace
  • zpracovat plán odpadového hospodářství (POH) a zajišťovat jeho plnění
  • vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s předpisy a POH
  • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky
  • obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby (FO) odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou FO odkládat nebezpečné složky KO (minimálně 2x ročně).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id30895


Přidat komentář